Индустриален холдинг България АД е сред големите индустриални холдинги в България. Дружеството управлява инвестиционен портфейл от участия в различни отрасли на индустрията – морски транспорт, корабостроене, кораборемонт и корабен дизайн, пристанищна дейност, машиностроене – металорежещи машини, електрически машини, леярно производство. ИХБ е дружество, чиито акции са регистрирани за търговия на Българска фондова борса.